Vedtægter for foreningen "Vi er også kirken"
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. marts 2016

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er "Vi er også kirken"
Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for at Det Andet Vatikankoncils ånd af frihed, åbenhed, rummelighed og reformvilje får ny kraft og mulighed for at udfolde sig i det danske katolske bispedømme.
Stk. 2. Foreningen vil endvidere arbejde for at lægfolk - i koncilets ånd - får medindflydelse på alle niveauer og områder af kirkens liv, herunder for at mænd og kvinder ligestilles med hensyn til indflydelse i kirken.
Stk. 3. Foreningen vil også arbejde på at kirken, ved at give plads til mangfoldigheden, gør sig selv mere universel.
Stk. 4. Foreningen arbejder for gengiftes og ikke-katolske kristnes adgang til kommunion.
Stk. 5. Foreningen arbejder for at præsternes cølibat gøres frivilligt.

§3 Medlemsbetingelser

Stk. 1. Medlemskab af foreningen er åbent for alle medlemmer af den katolske kirke samt deres ægtefæller.
Stk. 2. Alle medlemmer stiller sig i princippet bag foreningens programerklæring, men er ikke nødvendigvis enige i alle enkeltpunkter.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen og ved underskrift på en tegningsliste eller indmeldelsesblanket.
Stk. 4. Medlemskab er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent for regnskabsåret.
Stk. 5. Årskontingentet for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Stk. 6. Frivillige gaver og bidrag anvendes til at støtte formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter og programerklæring i kongeriget Danmark.
Stk. 7. Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af regnskabsåret.
Stk. 8. Bestyrelsen kan nægte optagelse eller udelukke medlemmer, som modarbejder foreningens formål. Medlemmer der udelukkes har ret til at få afgørelsen indanket for generalforsamlingen.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens årsberetning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget
  7. Fastsættelse af årskontingent for kommende regnskabsår
  8. Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Ændring af vedtægter kræver dog mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning anvendes hvis det begæres af blot en af de stemmeberettigede mødedeltagere.
Stk. 8. Ved valg af bestyrelse og revisor, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§5 Bestyrelse og daglige ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
" Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen konstituerer denne sig med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 års periode, men kan genvælges. Der afgår 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Stk. 4. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt - evt. pr. e-mail - med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 14 dage efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 5. Der skal som minimum afholdes 3 bestyrelsesmøder om året, og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede, herunder formand eller næstformand. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31.12.2003.
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren som tillige fører medlemsregistreret.
Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7. Kommunikation og omverden

Stk. 1. Foreningen tilstræber det bedst mulige samarbejde med biskopper, præster og menighedsråd uanset om de deler foreningens synspunkter.
Stk. 2. Foreningen opfordrer medlemmerne til at danne lokalgrupper i den enkelte menighed eller fælles lokalgrupper med nabomenigheder. De enkelte lokalgrupper afgør selv hvilke arbejdsformer de vil satse på - studiekredse, foredrags- eller debataftener, aktioner af forskellig art o.l. Det er muligt at være individuelt medlem uden at være tilsluttet en lokalgruppe.
Stk. 3. Bestyrelsen formidler kontakten til tilsvarende foreninger/bevægelser i andre lande og koordinerer foreningens fælles aktiviteter.
Stk. 4. Bestyrelsen sørger for oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside med tilhørende e-mail adresser, som skal udgøre rygraden i foreningens kommunikation med både medlemmer og omverden.
Stk. 5. Intet medlem af foreningen kan udtale sig på foreningens vegne. Foreningens holdning til konkrete spørgsmål formuleres af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forretningsmæssige sager.
Stk. 2. For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

§ 9 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en med dette formål for øje indkaldt generalforsamling. Hvis forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer er det vedtaget. Hvis forslaget opnår mindre end to tredjedele, men mere end halvdelen af de fremmødtes stemmer, skal det af bestyrelsen forelægges for en ny generalforsamling, der skal finde sted senest en måned efter og som indkaldes med mindst 14 dages varsel. Hvis forslaget om opløsning vedtages med mindst halvdelen af de på denne generalforsamling tilstedeværende medlemmer, er det endeligt vedtaget.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder formuen en anden katolsk organisation efter bestyrelsens valg.Klik her for at komme tilbage til forsiden. Opdateret 11-apr-08